เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ตาก เชิญชวนลงทะเบียน ตลาดประชารัฐจังหวัดตาก
สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก
datatak@hotmail.co.th
โทร. 0-5551-1546 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23555, 23666