“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อมหาสุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ พฤษภาคม ๒๔๔๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดตาก

เว็บไซต์จังหวัดตาก