.

เศรษฐกิจ

  1. การเงินการคลังและการธนาคาร
  2. แรงงาน/สถานประกอบการ
  3. เกษตรกรรม
  4. อุตสาหกรรม
  5. พาณิชยกรรม
  6. การค้าชายแดน

 

เศรษฐกิจ

.

อุตสาหกรรม

 

         อุตสาหกรรมแและเหมืองแร่
         จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดตาก ปี 2545 มีทั้งสิ้นจำนวน 439 โรงงาน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดมากที่สุด รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอบ้านตาก
          ในด้านเหมืองแร่ มีจำนวนเหมืองแร่ 48 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง 26 แห่ง บ้านตาก 17 แห่ง แม่สอด 4 แห่ง คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอเมืองและบ้านตาก 1 แห่ง คนงาน 501 คน รายได้ 38,917,875.92 บาท 

.

    

.

ก่อนหน้า   กลับด้านบน    ถัดไป

.

.