.

การเมืองการปกครอง

  1. ประชากร
  2. การปกครอง
  3. การเลือกตั้ง

 

การเมืองการปกครอง

.

ประชากร

 

สถิติจำนวนประชากรและบ้านของจังหวัดตาก

อำเภอ/เทศบาล

ประชากร(คน)

จำนวนบ้าน

ชาย

หญิง

รวม

อำเภอเมืองตาก

40,185

39,261

79,446

 22,032

อำเภอบ้านตาก

16,777

16,872

33,649

 8,202

อำเภอสามเงา

14,001

14,067

28,068

 7,430

อำเภอแม่สอด

34,287

33,592

67,879

 18,799

อำเภอแม่ระมาด

17,202

16,284

33,486

 8,908

อำเภอท่าสองยาง

30,755

28,466

59,221

 13,268

อำเภอพบพระ

26,516

24,343

50,859

 11,959

อำเภออุ้มผาง

10,860

9,940

20,800

 4,947

กิ่งอำเภอวังเจ้า

11,448

11,225

22,673

 5,332

เทศบาลเมืองตาก

 9,835

10,455

20,290

6,227

เทศบาลตำบลบ้านตาก

3,696

3,964

7,660

2,106

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

2,827 

2,937

5,764

1,396

เทศบาลตำบลสามเงา

3,036 

3,212

6,248

1,772

เทศบาลตำบลแม่สอด

 13,913

13,795

27,708

10,437

เทศบาลตำบลแม่กุ

 3,042

3,060

6,102

1,806

เทศบาลตำบลท่าสายลวด

 2,757

2,572

5,329

2,000

เทศบาลตำบลแม่ระมาด

 2,937

2,856

5,793

2,220

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

 3,685

3,679

7,364

2,194

เทศบาลตำบลแม่ต้าน

 1,423

1,350

2,773

979

เทศบาลตำบลพบพระ

3,121

2,833

5,954

2,099

เทศบาลตำบลอุ้มผาง

 882

841

1,723

706

เทศบาลตำบลวังเจ้า

 2,943

2,830

5,773

1,643

รวม

 256,128

248,434

504,462

136,462

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2545

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก

..

กลับด้านบน

.

การปกครอง

          การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 63 ตำบล 520  หมู่บ้าน 13 เทศบาล และ 57 องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

  1.  อำเภอเมืองตาก

14

95

1

10

  2.  อำเภอสามเงา

6

43

1

6

  3.  อำเภอบ้านตาก

7

66

2

7

  4.  อำเภอแม่ระมาด

6

55

2

6

  5.  อำเภอแม่สอด

10

84

3

9

  6.  อำเภอท่าสองยาง

6

66

1

6

  7.  อำเภออุ้มผาง

6

36

1

5

  8.  อำเภอพบพระ

5

49

1

5

  9.  กิ่งอำเภอวังเจ้า

3

26

1

3

รวม

63

520

13

57

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัด

..

กลับด้านบน

.

การเลือกตั้ง

          
          จังหวัดตาก มีสถิติการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
          การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (4 มีนาคม 2543) มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.58 มีบัตรเสีย ร้อยละ 9
          การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (6 มกราคม 2544) มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 64.10  มีบัตรเสียแบบแบ่งเขต ร้อยละ 10.75 แบบบัญชีรายชื่อ ร้อยละ 2.92

.

          สมาชิกวุฒิสภา
          1. นายอุดร ตันติสุนทร ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          2. นายพนัส ทัศนียานนท์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจาก University Of California (Berkley) และ University Of Washington (Seattle)

.

          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
          เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนญ ตันติสุนทร ระดับการศึกษาปริญญาโท
          เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี
          เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี

..

หน้าแรก   กลับด้านบน

.

.