.

ประวัติอำเภอต่าง ๆ 

  1. อำเภอเมืองตาก

  2. อำเภอบ้านตาก

  3. อำเภอสามเงา

  4. อำเภอแม่สอด

  5. อำเภอแม่ระมาด

  6. อำเภอท่าสองยาง

  7. อำเภอพบพระ

  8. อำเภออุ้มผาง

  9. กิ่งอำเภอวังเจ้า

 

ประวัติอำเภอแม่ระมาด

.

               ความเป็นมาของอำเภอ สันนิษฐานว่า เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมานานกว่า 100 ปี ต่อมามีชาวไทยจากทางภาคเหนือได้พากันอพยพลงมาหาที่ทำกิน และเห็นว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งหลักฐานอยู่อาศัยและมีคนอพยพมาอยู่เรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ จึงได้ตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอแม่สอด เมื่อหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นอีก พระอินทรคีรี นายอำเภอแม่สอด ในสมัยนั้น จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแม่ระมาด และได้สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอขึ้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด และแต่งตั้งให้ขุนโสภิตบรรณลักษณ์เป็นปลัดกิ่งอำเภอคนแรก และที่ว่าการอำเภอยังตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนทุกวันนี้

               ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ทางราชการได้โอนกิ่งอำเภอท่าสองยางซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมื่ออำเภอแม่ระมาดได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2493 ต่อมาเมื่อ 1 มกราคม 2494 กิ่งอำเภอท่าสองยางจึงได้โอนจากอำเภอแม่สอด มาขึ้นกับอำเภอแม่ระมาดด้วย และได้แยกไปเมื่อได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี 2501

               พื้นที่อำเภอแม่ระมาด มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ง สหภาพพม่า ทางด้านทิศตะวันตก เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเคลื่อนไหวทางการทหาร ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จะมีก็แต่ข่าวการเคลื่อนไหวทางด้านมวลชน ซึ่งกล่าวได้ว่ายังไม่รุนแรงนัก

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดในอดีต

               แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   6 ตำบล 55 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 6 อบต.  มีประชากรทั้งสิ้น 46,643 คน เป็นชาย 23,824 คน หญิง 22,819 คน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,476 ตร.กม.

การทำไม้ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดในอดีต

แผนที่อำเภอแม่ระมาด

1.ต.แม่ระมาด  2.ต.แม่จะเรา  3.ต.พระธาตุ  4.ต.ขะเนจื้อ  5.ต.แม่ตื่น  6.ต.สามหมื่น

.

ก่อนหน้า   กลับด้านบน   ถัดไป

.

.