.

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก

  1. หัวหน้าส่วนราชการ
  2. อำเภอ/กิ่งอำเภอ
  3. สภ.อ./สภ.กิ่ง อ.
  4. รัฐวิสาหกิจ
  5. สถานศึกษา
  6. หน่วยงานอิสระ

.

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก

.

หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายสามารถ ลอยฟ้า

0-5551-1001

ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (2)

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร

0-5551-1173

ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (1)

นายวุฒิ สิทธิสุราษฏร์

0-5551-1003

ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ปลัดจังหวัดตาก

นาย

0-5551-1002

ทีทำการปกครองจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก

นายเบญจพล เปรมปรีดา

0-5551-1092

สนจ.ตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 6300

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก

นาย

0-5551-1029

สนง.ที่ดินจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

นายอำพล  ศักดิ์พันธ์พนม

0-5553-1389

สนง.ที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา

นายสิทธิ  เจริญศรี

0-5559-9113

สนง.ที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130

พัฒนาการจังหวัดตาก

นาย

0-5551-1961

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก

นาย

0-5551-1222

สนง.โยธาธิการจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดตาก

นายดนัย  ยอดนิล

0-5551-5246

ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก

นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย

0-5551-6314

ศาลจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด

นายวีระชาติ  กุลอัศยศิริ

0-5553-1366

ศาลจังหวัดแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก

นายศักดิ์ชาย  รวยดี

0-5551-2968

สนง.บังคับคดีจังหวัดตาก อ.เมืองจ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่สอด

นายเจริญ  สมสุข

0-5556-3185

สนง.บังคับคดีจังหวัดแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63000

หน.สนง.ควบคุมประพฤติประจำศาล
จังหวัดตาก

นางดวงจันทร์  ทองขาว

0-5551-7638-9

สนง.ควบคุมความประพฤติประจำศาลจังหวัด.ตาก 63110

หน.สนง.ควบคุมประพฤติประจำศาล
จังหวัดแม่สอด

นายอุทัย  ทะริยะ

0-5553-4337

สนง.ควบคุมความประพฤติประจำศาลจังหวัดแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตาก

นายมนู  วิวัฒนวานิช

0-5551-2327

เรือนจำจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด

นายชูพงศ์  พงษ์เพ็ญสวัสดิ์

0-5553-2826

เรือนจำอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อัยการจังหวัดตาก

นายณภัทร์  ศักดิ์พิบูลย์จิตร

0-5551-6310

สนง.อัยการจังหวัดตากอ.เมืองจ.ตาก 63000

อัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดแม่สอด

นายชิระ  อู่เจริญ

0-5553-3703

สนง.อัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

สัสดีจังหวัดตาก

พ.อ.จาตุรงค์  เชื้อคำฟู

0-5551-1217

สนง.สัสดีจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก

พ.อ.พงษ์ศักดิ์  สุขสวัสดิ์

0-5551-2133

จังหวัดทหารบก ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก 63000

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบ
ที่ 4

พ.ท.เทอดศักดิ์  งามสนอง

0-5551-3805

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร

พล.ต.ธวัชชัย  วัฒนะ

0-5551-1416
ต่อ 13781

กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ
ที่
4

พ.อ.ประตินันท์  สายสัสดี

0-5556-3710

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผบ.นพค.33 

พ.อ.พูนศักดิ์  คำสิงห์

0-5553-3903

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผบ.นกส.สนภ.3 

พ.ท.เพทดนัย  ทองคำดี

0-5559-9014

หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด บ.วังไคร้ ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130

หัวหน้าชุดศิลปชีพอำเภอพบพระ

ร.ต.บุญสม  ดีอำ

0-5550-0005 

หน.สน.ปทพ.ศอร.103 ศอร.บกทหาร
สูงสุด

พล.ต.สุวิทย์   แม้นเหมือน

 0-5551-2743

396 หมู่1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000

หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 เขตตาก

นายธวัช  ศรีนวนชัย

0-5551-1461
ต่อ 13601

สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการโครงการ พมพ.
ตาก-แม่ฮ่องสอน

พล.ต. เลอพงศ์  ศรีสรรพางค์

0-5558-9338

ตู้ปณ.2 ปณจ. ท่าสองยาง อ. ท่าสองยาง จ.ตาก 63000

ผอ.สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3

0-5551-1416

สถานีกองทัพวิทยุภาคที่3 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

นาย

0-5551-2130

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

เกษตรจังหวัดตาก

นางศิริมา   เพ็งนรพัฒน์

0-5551-1267

สนง.เกษตรจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

สหกรณ์จังหวัดตาก

นายจารย์  สนประเทศ

0-5554-0978

สนง.สหกรณ์จังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000

ทรัพยากรฯสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

นายวิริยะ  ช่วยบำรุง

0-5551-2153

ศาลากลาง้จังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ประมงจังหวัดตาก

นางยินดี  ใจสะอาด

0-5551-1019

สถานีประมงจังหวัดตาก ถ.มหาดไทยบำรุง อ.เมือง จ.ตาก 63000

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ

0-5551-1352

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำตาก

นายพิฑูรย์ แก้วใส

0-5556-3391

ด่านตรวจสัตว์น้ำตาก

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ

0-5551-1352

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

นายขันธ์เทพ  เตชธีรพันธ์

0-5554-0595

สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

นายยอดชาย ทองไทยนันท์

0-5554-0604

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก

นายชำนาญ สุขพันธ์

0-5551-1020

สถานีประมงน้ำจืด อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
ปัจจัยการผลิตตาก

นายดิเรก  ตนพยอม

0-5551-2131

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการสถานีทดลองหม่อนไหมตาก

นายเจตนิพัทธิ์  สิงหวิสัยธร

0-5559-3015

สถานีทดลองหม่อนไหมตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดตาก

นางอัมพวัน ทศานนท์

0-5551-1598

สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าโครงการชลประทานตาก

นายณรงค์ อินทโชติ

0-5555-2249

โครงการชลประทานตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก

นายเรวัต  จิระสถาวร

0-5551-2299

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก

นายวิเชียร   เกียรติมาลา

0-5553-4339

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

นายพิฑูรย์  แก้วใส

0-5556-3391

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

ผู้จัดการอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

นายอวยพร  นิลกำแหง

0-5551-2976

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ถ.มหาดไทยบำรุง อ.เมือง จ.ตาก 63000

ขนส่งจังหวัดตาก

นายกุลวัฒน์  วิทยกุล

0-5551-2745

สนง.ขนส่งจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
สาขาอำเภอแม่สอด

นายชินเทพ  รัตนเนนย์

0-5553-2864

สนง.ขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

นายธรรโมช  การัยภูมิ

0-5551-1057

สถานีขนส่งจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางตาก

นายบุญส่ง  ศุภพัสดิ์ศุกุล

0-5551-4701

ศูนย์สร้างทางตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

นายช่างแขวงการทางตากที่ 1

นายธนศักดิ์  สงวนนาม

0-5551-5960

แขวงการทางตากที่ 1 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

นายช่างแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด)

นายวัชระ  แตงฉ่ำ

0-5553-3386

แขวงการทางตากที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าทางหลวงชนบทตาก

นายประเวศ  ถาวโรฤทธิ์

0-5551-5976

สำนักงานทางหลวงชนบทตาก ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000

คลังจังหวัดตาก

นายเกรียงศักดิ์  รัตนวิบูลย์สม

0-5551-1010

สนง.คลังจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

คลังจังหวัด (อำเภอ) แม่สอด

นางสุรียย์  จันทนาการ

0-5553-1082

สนง. คลังจ.(อ.แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

สรรพากรพื้นที่ตาก

นายสมชาย  เปี่ยมศิลปกุลธร

0-5551-4821

สนง.สรรพากรพื้นที่ตาก  ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000

สรรพสามิตพื้นที่ตาก

นายสาวญาณินท์  อมาตยกุล

0-5551-1006

สนง.สรรพสามิตพื้นที่ตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ธนารักษ์พื้นที่ตาก

นายสุวพงศ์  สงวนศักดิ์

0-5551-1765

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

นายด่านศุลกากรแม่สอด

นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ

0-5556-3095

ด่านศุลกากรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

พาณิชย์จังหวัดตาก

นายนาวิน   เทพวงษ์

0-5554-0287

สนง.พาณิชย์จังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก

นายไพบูลย์ ขันธบุญ

0-5551-4063

สนง.การค้าภายในจังหวัด อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดตาก

นายทวีลาภ จิตรพันธุ์

0-5551-4648

สนง.ประกันภัยจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดตาก

นายนิรันดร์ อินตาวงศ์

0-5551-4582

สนง.ทะเบียนการค้าจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

แรงงานจังหวัดตาก

นายสุเชาน์  โลศิริ

0-5551-3773

สนง.แรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พลหโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดตาก

นายชาลี  เพื่อนฝูง

0-5551-1505

สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ. ตาก 63000

ประกันสังคมจังหวัดตาก

นางวิลาวรรณ  กิจสนาโยธิน

0-5551-3468
ต่อ 101

สนง.ประกันสังคมจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ. ตาก 63000

จัดหางานจังหวัดตาก

นายดิเรก  ทะจันทร์

0-5551-4569

สนง.จัดหางานจังหวัดตาก 9/68 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองจ.ตาก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดตาก

นางบังเอิญ อินทรเทพ

0-5551-5249

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 1

นายสุรเสน  ทั่งทอง

0-5551-1201

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1  ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ. ตาก 63000

ผอ.กศน.ตาก

นายโกสินทร์  ศรีสุพรรณ

0-5551-2518

ศูนย์การศึการนอกโรงเรียน ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2

นายกิตติพงศ์  พิพัฒน์ศิวพงศ์

0-5551-3255

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สอด จ. ตาก 63000

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

น.พ.ปัจจุบัน  หงษา

0-5551-2135

สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก อ.เมือง จ. ตาก 63000

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช

นายสมศักดิ์  ไพบูลย์

0-5551-1200

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

พญ. กนกนาถ พิศุทธกุล

0-5553-1229

โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย
แมลงที่ 8.1 จังหวัดตาก

นายกฤษณ์  สุประกอบ

0-5551-1171

ศูนควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดตาก 4/13 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก

นายพงษ์พันธุ์  เปรื่องการ

0-5551-2308

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 8/1-2 ซ.ร่วมแรง ถ.อิรทรคีรี อ.แม่สอด 
จ. ตาก 63110

สถิติจังหวัดตาก

น.ส.อัจฉรา จุ๋ยมา

0-5551-1298

สนง.สถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก

นายสุริยา วรวงศ์

0-5551-1967

สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด

นายมานัส จันทรากาศ

0-5556-3286

สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเขื่อนภูมิพล

นายสมชาย รามสูต

0-5559-9011

สถานีอุตุนิยมวิทยาเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 63130

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง

นายสมทรง เดือนใหม่

0-5556-1120

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร
ดอยมูเซอ

นายธีรยุทธ ใจโปร่ง

0-5551-2321

สถานีอุตุนิยมวิทยาวิทยาการเกษตรดอยมูเซอ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการสำนักบริการจัดการ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 12

นายวรวิทย์  เชื้อสุวรรณ

0-5551-1142
ต่อ 400

สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 12  อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (ตาก)

นางคนึงกิจ  ลิ้มตระกูล

0-5551-1441 ต่อ 470

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) อ.เมือง จ.ตาก 63000

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก

นายนิพนธ์  จีวะสังข์

0-5551-1562

สนง.ทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดตาก

นายเสรี เหล่าพราหมณ์

0-5551-1452

สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขาจังหวัดตาก

นายสมศักดิ์  พรสัจจะ

0-5551-3614

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการจังหวัดตาก

นายพนา  แก้วพรมเจริญ

0-5551-4729

ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หน.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดตาก

นายสมภพ  คำตุ้ยเชื้อ

0-5554-1333

สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกีฬากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

นางศรีสมร  เทพสุวรรณ์

0-5551-1831

ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

0-5551-3188

ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

นาย

0-5551-3584

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการ สวท.จังหวัดตาก

นายบำรุง  คงมีผล

0-5551-1027

สวท.จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการ สวท.แม่สอด

นายประดิษฐ์  รากะรินทร์

0-5553-3790

สวท.แม่สอด 488 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก

พล.ต.ต.พจต์  พลจันทร์

0-5551-1353

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

พ.อ.อ.สาธิต  เกตานนท์

0-5551-1283

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก

พ.ต.อ.ศานิต  โกมลวณิช

0-5556-3002

ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก อ.แม่สอด จ.ตาก 63000

สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงที่ 1 
กองกำกับการ 5

พ.ต.ท.เอกชัย  พัฒนาดี

0-5551-1340

สถานีตำรวจทางหลวงที่ 1 กองกำกับการ5 อ.เมืองอ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดตาก

ด.ต.เสรี   อินทรเกษม

0-5551-3426

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลแม่สอด

ด.ต.ส่ง   ริยะขัน

0-5553-3523

หน่วยตำรวจสันติบาลแม่สอด 808 หมู่9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าหน่วยงานเฉพาะกิจตำรวจ
ท่องเที่ยวแม่สอด

ร.ต.อ. พิทักษ์  การินชัย

0-5553-3523

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจท่องเที่ยวแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

นายสถานีวิทยุ ตชด.ค่ายพระเจ้าตาก

พ.ต.ท.สำราญ  เพียนอก

0-5551-1197

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระเจ้าตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

.

หน้าแรก     กลับด้านบน    ถัดไป

.