.

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก

  1. หัวหน้าส่วนราชการ
  2. อำเภอ/กิ่งอำเภอ
  3. สภ.อ./สภ.กิ่ง อ.
  4. รัฐวิสาหกิจ
  5. สถานศึกษา
  6. หน่วยงานอิสระ

.

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก

.

รัฐวิสาหกิจ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ตาก

นายธีระศักดิ์   รัตนพิไชย

0-5551-2449

สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สอด

นายถวัลย์  แก่นจันทร์

0-5554-6905

สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผู้จัดการการประปาตาก

นายนิรัญ   ปาณะดิษฐ์

0-5551-4722

สนง.การประปาตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้จัดการการประปาแม่สอด

นายวิเชียร  รอดประเสริฐ

0-5554-4540

สนง.การประปาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผู้อำนวยการกองโทรศัพท์จังหวัดตาก

นายสมบัติ ปิยทับทิม

0-5551-3530

กองโทรศัพท์จังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตาก

นายสัญญลักษณ์  โครบุตร

0-5551-4057

ท่าอากาศยานตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด

นายปรองศักดิ์   พันธ์มิตร์

0-5554-4593

ท่าอากาศยานแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตาก

นายวีระชาติ วิเชียรโรจน์

0-5551-1140

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตาก ถ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการ ททท.ภาคเหนือ เขต 4

นางสาวอัจฉริกา มณีสิน

0-5551-4341

ททท.ภาคเหนือ เขต 4 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล

นายวัฒนา ทองศิริ

0-5559-9098

เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 63130

นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดตาก

นายอรรณพ  ประสานกุล

0-5551-2123

สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตาก

นายเกษม เตชวาล

0-5551-3165

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาตาก

 

0-5551-1147

ธนาคารออมสิน สาขาตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาตาก

นายสุพจน์  เลิศรัตนวณิช

0-5571-5951-7

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดตาก

นายอดิศักดิ์ จงเกื้อตระกูล

0-5554-1645

ธกส.จก. จังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

.

กลับไป     กลับด้านบน    ถัดไป

หน้าแรก

.