.

ประวัติอำเภอต่าง ๆ 

  1. อำเภอเมืองตาก

  2. อำเภอบ้านตาก

  3. อำเภอสามเงา

  4. อำเภอแม่สอด

  5. อำเภอแม่ระมาด

  6. อำเภอท่าสองยาง

  7. อำเภอพบพระ

  8. อำเภออุ้มผาง

  9. กิ่งอำเภอวังเจ้า

 

ประวัติอำเภอท่าสองยาง

.

               อำเภอท่าสองยาง เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 ได้โอนมาขึ้นกับ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและเมื่อปี พ.ศ. 2494 กิ่งอำเภอแม่ระมาด ได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ กิ่งอำเภอท่าสองยาง จึงโอนไปขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ระมาด
แล้วจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบันนี้

               เมื่อครั้งยังเป็นกิ่งอำเภออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียงนั้น ที่ว่าการอำเภอ
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง ต่อมาเมื่อได้โอนมาอยู่
ู่ในเขตการปกครองของจังหวัดตาก จึงได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน สาเหตุที่ย้ายก็เพราะ
บ้านแม่ต้านเป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรอยู่หนาแน่นสะดวกในการติดต่อไปมาของราษฎร

ที่ว่าการว่าอำเภอท่าสองยางในอดีต

               แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   6 ตำบล 66 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 5 อบต.  มีประชากรทั้งสิ้น 61,994 คน เป็นชาย 32,178 คน หญิง 29,816 คน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,920 ตร.กม.

ระบบประปาอำเภอท่าสองยางในอดีต

แผนที่อำเภอท่าสองยาง

1.ต.แม่ต้าน  2.ต.แม่อุสุ  3.ต.แม่หละ  4.ต.แม่สอง  5.ต.ท่าสองยาง  6.ต.แม่วะหลวง

.

ก่อนหน้า   กลับด้านบน   ถัดไป

.

.