โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
พัฒนาพื้นที่ 5 หมู่บ้าน พะเด๊ะ ถ้ำเสือ ขุนห้วยแม่สอด โกช่วย หนองน้ำเขียว อ.แม่สอด กก.ตชด.34
2
เขื่อนทดน้ำกกโก่ ม.4 บ้านโกกโก่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ชลประทานตาก
3
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สนง.เกษตรจังหวัด
4
หมู่บ้านยามชายแดน สนง.เกษตรจังหวัด
5
โครงพัฒนาพื้นที่ 5 หมู่บ้านชายแดน สนง.เกษตรจังหวัด
6
คลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สนง.เกษตรจังหวัด
7
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนดันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีพัฒนาที่ดินตาก
8
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
9
จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน ม.12 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
10
ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
11
ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ม.12 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
12
ปลูกป่าบริเวณที่สาธารณประโยชน์หลังวัดวังม่วง ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก เทศบาลตำบลไม้งาม
13
พัฒนาป่าไม้บ้านมอโก้โพคี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
14
พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
15
ป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อ.พบพระ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
16
พัฒนาที่อยู่ที่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
17
โครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็ง ตำบลวังประจบ อ.เมืองตาก
18
สรุปข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559) สำนักงานจังหวัดตาก